ذات لاثانی
اسپیکر : علامہ عاقل احسان
پروفیسر: لسانیات، مذہب اور تاریخ


۱۔سیدنا مسیح : ذاتِ لاثانی
Download Title Date
  • ۱۔سیدنا مسیح : ذاتِ لاثانی Dec 27,1996
  • ۲۔سیدنا مسیح مظہر خدا Dec 26,1997
  • ۳۔اعتراضات ولادت مسیح Dec 12,1998
  • ۴۔سیدنا مسیح کا نظریہ حقوقِ انسانی Dec 25,1998
  • ۵۔سیدنا مسیح نورِ کائنات Dec 23,2000
  • ۱۔ سيدنا مسيح کے سات صليبي کلمات April 9,1993
  • سیدنا مسیح ہی صرف راہِ نجات ہیں۔ June 9,2010
  • سیدنا مسیح شاہِ امن ۔